תנאי שימוש – בתי עסק

התנאים להלן מפרטים את תנאי הרישיון לשימוש בתכנת איזיביזי ובשירות שליחת הודעות ללקוחות קצה באמצעות תקשורת הודעות בתוכנת ה-Whatsapp (להלן: "שירות ההודעות"). התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין חברת איזיביזי לעסקים בע"מ. אנא קרא היטב את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של איזיביזי המפורסמת אף היא באתר איזיביזי וודא כי הנך מבין איזה שימוש עושה איזיביזי במידע הפרטי שלך קודם לרישום ולהתחלת השימוש באתר ובמערכת. בעת כניסתך הראשונה למערכת תחויב ללחוץ על “אני מאשר” ובכך הנך מסכים ומתחייב למלא אחר כל תנאי הרישיון. בנוסף, שימוש במערכת (כהגדרתה להלן) יהווה הסכמה מצדך להיות מחויב על פי תנאיו כמו גם על פי תנאי מדיניות הפרטיות של איזיביזי. במידה ואינך מסכים לכל התנאים בהסכמי רישוי אלו, אל תשתמש במערכת.

1. הגדרות

  1. “התכנה” או “המערכת“- תוכנת כשרות (SaaS) לניהול עסקים קטנים הידועה בשם “איזיביזי“;
  2. “איזיביזי” – חברת איזיביזי לעסקים בע”מ;
  3. “דמי שימוש” – תשלום עבור שימוש בתוכנה לתקופת המינוי, וכן תוספות תשלומים נוספים העשויים לחול בגין שימוש עודף, תכונות נוספות חדשות, מאפיינים ותוספים מסויימים וכדומה;
  4. "שירות הודעות" – שירות הודעות באמצעות ה-Whatsapp המסופק על ידי איזיביזי ללקוחותיה, שבאמצעותו ניתנת לבית עסק האפשרות לשלוח הודעות ללקוחותיו בדבר קיומה של פגישה ו/או הודעות שירות נוספות, מסר שיווקי (פרסומי), או כל תוכן אחר ע״י שימוש בפלטפורמת Whatsapp הרשמית.
  5. “תקופת ניסיון” – תקופה בת יום אחד לשימוש בגרסה המלאה של התכנה ללא תשלום דמי שימוש.
  6. “תקופת המנוי” או “תכנית השימוש” – תקופה שאינה מוגבלת בזמן ותתחדש מידי שנה (12 חודשים) בכפוף לתשלום דמי השימוש באופן חודשי ולפי תכניות שימוש אופציונליות כמפורט להלן.

2. תנאי השימוש בתכנה

  1. התכנה לרבות כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בה היא רכושה וקניינה הבלעדי של איזיביזי. התכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים ובאמנות בינלאומיות לזכויות יוצרים, וכן באמנות ובחוקים אחרים להגנה על קניין רוחני. ניתן לך רשיון להשתמש בתכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך.
  2. רישיון זה מעניק לך זכות שימוש אישית, בלתי ניתנת להעברה וניתנת לביטול לשימוש בתכנה במשך תקופת הניסיון ותקופת המנוי, בכפוף לקיום תנאי הרישיון. אתה מתחייב שלא להעביר את זכויותיך או את התחייבויותיך במסגרת הסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת איזיביזי.
  3. השימוש בתכנה הוא על פי תנאי רישיון זה. אינך רשאי להכניס בהסכם זה שינוי, תיקון, השמטה או מחיקה כלשהם, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מאת איזיביזי.
  4. הרישיון ניתן עבור שימוש בתכנה למשתמש אחד ללא תלות במיקום.
  5. התכנה מותקנת ונשמרת על גבי שרתים המופעלים על ידי ספק חיצוני לרבות באמצעות ענן מחשוב. השירותים שמספקת איזיביזי עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של איזיביזי, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית. איזיביזי אינה אחראית ולא תהיה חייבת בפיצוי בגין כל נזק, אובדן מידע וכדומה שייגרם כתוצאה מתקלה טכנית הנובעת מתפעול השרתים.
  6. איזיביזי אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו במחשבי ו/או שרתי איזיביזי ו/או מי מטעמה על ידך או עבורך, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה לתחומו של הלקוח במחשבי איזיביזי, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.
  7. דמי השימוש בתכנה מפורטים באתר איזיביזי בכתובת האינטרנט http://easybizy.net (להלן: “אתר איזיביזי“). איזיביזי מאפשרת בחירה בתכנית שימוש מבין מספר תכניות שימוש אופציונליות כמפורט באתר איזיביזי. דמי השימוש בתכנה ישולמו על ידך באופן חודשי בתאריך שיקבע על ידך, בהתאם לתכנית השימוש שבחרת בה בעת הרישום לשירות. דמי השימוש המפורסמים באתר איזיביזי אינם כוללים מע”מ. דמי השימוש ותכניות השימוש האופציונליות עשויים להתעדכן מעת לעת על פי שיקול דעתה המוחלט של איזיביזי. עדכון בדבר שינוי בגובה דמי השימוש יישלח אליך בדוא”ל לפי הפרטים שתספק בעת הרישום לשירות. דמי השימוש אינם משתנים בהתאם למידת השימוש בתכנה. דמי השימוש ישולמו על ידך גם אם לא יעשה שימוש בתכנה תקופה כל שהיא. במידה ולא תעשה שימוש בתכנה, לא תהיה זכאי להחזר כספי בגין תקופה זו.
  8. התכנה נתונה לשינויים ועדכונים באופן תמידי. שירותים מסוימים הקיימים בתכנה או שיתווספו לתכנה עשוי שיחולו עליהם תנאים והסכמים נוספים, לרבות דמי שימוש נוספים.
  9. איזיביזי רשאית מעת לעת לשנות, להוסיף, או לגרוע מהתכנה רכיבים ללא הודעה מוקדמת, ובין היתר תכונות, ממשקים ושדות לשימוש ולשמירת נתונים – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של איזיביזי.
  10. איזיביזי רשאית לשנות או לקבוע בכל עת הגבלות או נהלים נוספים עבור תכונות, מוצרים או שירותים המסופקים או שיסופקו על ידה לרבות באמצעות התוכנה, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של איזיביזי.
  11. אין לעשות שימוש בתוכנה בכל דרך העלולה לפגוע בזכויות צדדים שלישיים ו/או בהוראות כל דין. הינך מתחייב כי לא תבצע בין בעצמך ובין באמצעות אחרים, במישרין ו/או בעקיפין כל תוספת, גריעה, שינוי, תרגום, התאמה בדרך כלשהי בתוכנה.
  12. איזיביזי לא תהיה אחראית לשינויים שנערכו בתכנה שלא על ידי איזיביזי, ו/או בתפקוד התכנה כפי שנמסרה על ידי איזיביזי.
  13. הינך מסכים ומאשר לאיזיביזי כי השימוש בתוכנה, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בה ישמרו במאגרי איזיביזי וישמשו את איזיביזי לכל שימוש הנחוץ לתפעול התוכנה. איזיביזי מתחייבת לשמור על סודיות המידע, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש. איזיביזי תימנע מגילוי מידע או פרטים אלא אם הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי, ו/או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש.
  14. אנו מודעים לכך שהמידע שתעביר באמצעות המערכת, לרבות בקשר ללקוחותיך, הינו מידע סודי העשוי לכלול מידע אישי רגיש ועל כן הנך מתחייב לפעול, בקשר עם המידע הסודי כאמור, על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות אשר הותקנו או יותקנו מכוחו (לרבות, מבלי לגרוע, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017) (להלן: "תקנות אבטחת מידע"), כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, וכן לפעול ביחס למידע הסודי בהתאם להנחיות והוראות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות כפי שיהיו מעת לעת, לרבות רישום מאגר מידע כדין.
  15. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומדרישות כל דין, הנך פוטר את איזיביזי מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד איזיביזי ו/או המערכת בגין איסוף ועיבוד המידע האישי אשר באחריותו של בית העסק. איזיביזי תנקוט את מלוא האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אמצעי הגנה מנהליים, פיזיים וטכניים לאבטחת המידע הסודי ולהגנה על הסודיות, הפרטיות הזמינות והשלמות של המידע הסודי, בהתאם להוראות הדין.
  16. יובהר בזאת כי הנך מתחייב שבכל מקרה של ביטול הסכם ההתקשרות בינך לבין איזיביזי, כל המידע שהעברת באמצעות המערכת ו/או עובד באמצעות המערכת ו/או נשמר במערכת, לרבות מידע אישי ורגיש של לקוחותיך ילקח על ידך ויימחק משרתי המערכת, בכפוף להסכמת איזיביזי, לכל המאוחר עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור.

3. תמיכה, שירות וגיבוי

  1. איזיביזי מתחייבת להעניק במשך תקופת המנוי שירותי תמיכה בשימוש והפעלת התכנה בימים א-ה בשעות בין השעות 09:00-18:00 למעט ערבי חג וימי חג ומועד. לשם קבלת התמיכה הינך מתבקש לפנות באמצעות אדם בעל רמת ידע סבירה של סביבת windows או mac.
  2. שירותי התמיכה הניתנים כוללים טיפול בבעיות טכניות הקשורות למערכת. שירותי התמיכה הטכנית יינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשרות הניתן על ידי איזיביזי ו/או באחריותה.
  3. לשם קבלת התמיכה, אתה מתחייב לתת מענה לבקשות של נציגי התמיכה הטכנית ולאפשר להם, במידת הצורך, גישה ושימוש במידע השמור במחשביך. איזיביזי תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה והעדכון לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר. איזיביזי לא תשתמש במידע טכני כאמור באופן שיזהה אותך באופן אישי.
  4. לשם מתן התמיכה, איזיביזי תהיה רשאית לגשת, במישירין או בעקיפין לכל המידע השמור במאגר המידע אודות העסק, לרבות מאגר הלקוחות, נתונים חשבונאים ואחרים.
  5. איזיביזי אינה מתחייבת לתקן שגיאות ו/או תקלות בתכנה והן יתוקנו מידי פעם בגרסאות חדשות ומעודכנות של התכנה אשר ייצאו לאור על פי לוחות הזמנים אצל איזיביזי. איזיביזי תסייע בפתרון תקלות במידת האפשר בכפוף למשלוח ההודעה על שגיאה ו/או תקלה בתכנה ו/או ליקוי.
  6. איזיביזי רשאית לבצע מעת לעת עבודות תחזוקה וכן שינויים, שיפורים ותיקונים בתכנה, ובמידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.
  7. איזיביזי אינה מחוייבת להעניק תמיכה טכנית כאשר מקור התקלה נובע מוירוס מחשב ו/או פגיעה פיזית בחלקי המחשב ו/או כל שימוש בתוכנה הנוגד את הוראות איזיביזי ו/או תקלה בשרתים או בענן המחשוב בו מאוכסנת התכנה.
  8. איזיביזי מבצעת באופן שוטף גיבויים של התכנה ובסיס הנתונים אך אין להסתמך על גיבוי זה בלבד. איזיביזי אינה מתחייבת לבצע שמירה או גיבוי של המידע, המסמכים או הנתונים בהם עשית שימוש. הנך מתחייב לשמור באופן רציף וקבוע עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים שאתה מעלה למערכת. הנך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי איזיביזי בקשר עם אובדן של קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא. במקרה של אובדן נתונים, איזיביזי תעשה כמיטב יכולתה כדי לסייע בשחזור החומר באמצעות הגיבוי שעומד לרשותה באותה עת, אך לא תהיה אחראית לכל אובדן נתונים שהשחזור עבורם לא צלח.

4. שירות הודעות Whatsapp

  1. במידה ותבחר בהפעלת שירות ההודעות (כהגדרתו בסעיף ‎1.4 לעיל) ובכפוף לדמי שירות ההודעות (כהגדרתו להלן), איזיביזי תספק לך שירות שליחת הודעות באמצעות ה-Whatsapp ללקוחות בית העסק שלך.
  2. שירות ההודעות יינתן בהתאם לאחד מהמסלולים שלהלן, לבחירתך: ( השירות כרוך בתשלום נוסף המפורט באתר איזיביזי)
   1. שירות הודעות עם מספר טלפון גנרי (להלן: "המסלול הרגיל"): שירות הודעות באמצעות ה-Whatsapp לשליחת הודעות ללקוחותיך דרך מספר Whatsapp גנרי המסופק על ידי איזיביזי לכלל לקוחותיה, שאינו לא מאופיין ונפרד לבית העסק שלך בלבד;
   2. שירות הודעות עם מספר טלפון אישי (להלן: "המסלול האישי"): שירות הודעות באמצעות ה-Whatsapp לשליחת הודעות ללקוחותיך דרך מספר Whatsapp אישי ונפרד לבית העסק שלך בלבד;
  3. במסגרת שירות ההודעות, לאחר קבלת ההודעה/ות מבית העסק, לקוח הקצה (כלומר הלקוח של בית העסק) יהיה רשאי להגיב ו/או לענות להודעה במסגרת השירות, והודעתו תועבר לבית העסק.
  4. מובהר בזאת, כי על אף האמור לעיל, היה ותבחר בשירות של המסלול הרגיל (כהגדרתו לעיל) ייתכן והמערכת תתקשה לקשר ו/או לזהות את לקוח הקצה שלך לבית העסק שלך (בין היתר, בשל ריבוי בתי עסק המשתמשים באותו מספר גנרי, שמות דומים של בתי עסק שונים וכד') מה שעלול לגרום לאי העברת התשובה מלקוח הקצה אליך, וכי אין לך ולא יהיו לך כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד איזיביזי במקרה זה.
  5. דמי השירות ישולמו על ידך באופן חודשי בתאריך שיקבע על ידך, בהתאם למסלול השירות שבחרת, בעת הרישום לשירות. דמי השירות ומסלולי שירות ההודעות עשויים להתעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה המוחלט של איזיביזי. עדכון בדבר שינוי בגובה דמי השירות יישלח אליך בדוא"ל לפי הפרטים שתספק בעת הרישום לשירות. דמי השירות ישולמו על ידך גם אם לא יעשה שימוש בתכנה תקופה כל שהיא. במידה ולא תעשה שימוש בשירות, לא תהיה זכאי להחזר כספי בגין תקופה זו.
  6. שירות ההודעות, לרבות כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בו או הקשורים בו, היא רכושה וקניינה הבלעדי של איזיביזי. התכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים ובאמנות בינלאומיות לזכויות יוצרים, וכן באמנות ובחוקים אחרים להגנה על קניין רוחני. ניתן לך רשיון להשתמש בתכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך.
  7. השימוש בשירות ההודעות הוא על פי תנאים אלה. אינך רשאי להכניס בהסכם זה שינוי, תיקון, השמטה או מחיקה כלשהם, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מאת איזיביזי.
  8. שירות ההודעות מסופק על ידי ספקים חיצוניים (Whatsapp, Meta Platforms, תשתיות תקשורת וכד'). בנוסף, במסגרת השירות יהיה שימוש ב"בוט" לתקשורת מול לקוח הקצה שבאמצעותו יוכל לקוח הקצה לבצע פעולות במערכת (דרך מערכת המבינה ״שיחה״), לרבות הזמנת תור בבית העסק, בדיקת סטטוס תור, הזמנת מוצרים, בדיקת קובץ, קבלת חשבוניות ועוד. על כן מובהר כי השירות עלול, מעצם טבעו להיות נתון להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של איזיביזי, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט והתקשורת העולמית והמקומית, וכן במקרים שגיאה/ות מצד הבוט או בהבנה של הבוט או במתן מענה שגוי ללקוח הקצה ו/או בעיות זמינות במקרה של תקלה.
  9. איזיביזי אינה אחראית ולא תהיה חייבת בפיצוי בגין כל נזק, אובדן מידע וכדומה שייגרם כתוצאה מתקלה טכנית הנובעת מהשירות.
  10. בנוסף, נוכח העובדה ששירות ההודעות מסופק על ידי ספקים חיצוניים כאמור, היה ותבחר באחד מן המסלולים האמורים לשירות זה, תהיה כפוף לתנאי השימוש, למדינות הפרטיות ולשאר נוהלי הספק (Whatsup, Meta Platforms, תשתיות תקשורת וכד', לפי העניין), לרבות בדבר מתן קבלת אישור רישומך כלקוח לשירות על ידם ו/או חסימת חשבונך, בכל עת, על ידם ו/או כפיפות לכל שאר תנאי ההתקשרות מול אותם צדדים שליישיים כאמור, דרישות התממשקות ל-API וכו', וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד איזיביזי לעניין זה.
  11. איזיביזי אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו במחשבי ו/או שרתי איזיביזי ו/או מי מטעמה על ידך או עבורך, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה לתחומו של הלקוח במחשבי איזיביזי, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.
  12. איזיביזי רשאית מעת לעת לשנות, להוסיף, או לגרוע מהשירות רכיבים ללא הודעה מוקדמת, ובין היתר תכונות, ממשקים ושדות לשימוש ולשמירת נתונים – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של איזיביזי.
  13. אין לעשות שימוש בשירות בכל דרך העלולה לפגוע בזכויות צדדים שלישיים ו/או בהוראות כל דין ו/או להעביר באמצעותו תוכן שיווקי ו/או פרסומי, אלא שירותי ללקוח הקצה בלבד. הינך מתחייב כי לא תבצע בין בעצמך ובין באמצעות אחרים, במישרין ו/או בעקיפין כל תוספת, גריעה, שינוי, תרגום, התאמה בדרך כלשהי בשירות.
  14. הינך מסכים ומאשר לאיזיביזי כי השימוש בשירות ההודעות, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו ישמרו במאגרי איזיביזי וישמשו את איזיביזי לכל שימוש הנחוץ לתפעול השירות. איזיביזי מתחייבת לשמור על סודיות המידע, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש. איזיביזי תימנע מגילוי מידע או פרטים אלא אם הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי, ו/או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש.
  15. אנו מודעים לכך שהמידע שתעביר באמצעות שירות ההודעות, לרבות בקשר ללקוחותיך, הינו מידע סודי העשוי לכלול מידע אישי רגיש ועל כן הנך מתחייב לפעול, בקשר עם המידע הסודי כאמור, על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות אשר הותקנו או יותקנו מכוחו (לרבות, מבלי לגרוע, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017) (להלן: "תקנות אבטחת מידע"), כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, וכן לפעול ביחס למידע הסודי בהתאם להנחיות והוראות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות כפי שיהיו מעת לעת, לרבות רישום מאגר מידע כדין.
  16. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומדרישות כל דין, הנך פוטר את איזיביזי מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד איזיביזי ו/או מי מטעמה בגין איסוף ועיבוד המידע האישי אשר באחריותו של בית העסק. איזיביזי תנקוט את מלוא האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אמצעי הגנה מנהליים, פיזיים וטכניים לאבטחת המידע הסודי ולהגנה על הסודיות, הפרטיות הזמינות והשלמות של המידע הסודי, בהתאם להוראות הדין.
  17. מובהר בזאת כי הנך מתחייב שבכל מקרה של ביטול שירות ההודעות כאמור, כל המידע שהעברת באמצעות שירות ההודעות ו/או עובד באמצעות שירות ההודעות ו/או נשמר במערכת, לרבות מידע אישי ורגיש של לקוחותיך ילקח על ידך ויימחק משרתי החברה, ללא אפשרות גישה להיסטוריה של ההודעות ו/או השיחות. היה והשירות שסופק לך היה "המסלול האישי", תהיה רשאי להמשיך להחזיק במספר האישי שסופק לך, בכפוף לדמי אחזקה חודשיים בסך של 20 ₪ בתוספת מע"מ, כל חודש או כפי שייקבע על ידי החברה, הגבוה מביניהם.

5. התחיבות הלקוח

  1. הנך מצהיר כי יש לך הסמכות והזכות להתקשר בהסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מצהיר כי אין בדין ו/או בחוזה ו/או במסמכי ההתאגדות מניעה כלשהי מהתקשרותך בהסכם זה. במקרה של לקוח שהוא יחיד, הנך מצהיר כי אתה בגיר וכשיר עפ”י דין.
  2. הנך מתחייב להשתמש בשירותי המערכת באופן חוקי בלבד ובהתאם להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש בשירותי איזיביזי בניגוד לדין ו/או לכל הסכם.
  3. אתה מצהיר בזאת כי ידוע לך שהשימוש בתכנה בתום תקופת הניסיון כפוף לתשלום דמי השימוש המפורטים באתר איזיביזי. אתה מתחייב לשלם את דמי השימוש כמפורט להלן.
  4. אתה מתחייב כי לא תבצע בין בעצמך ובין באמצעות אחרים במישרין ו/או בעקיפין כל תוספת, גריעה, שינוי, תרגום, התאמה בדרך כלשהי בתוכנה ו/או בתיעוד שלה. בכל מקרה איזיביזי לא תהיה אחראית לשינויים בתוכנה ולתפקוד התוכנה כפי שנמסרה על ידי איזיביזי ואשר שונתה בעקבות שינויים שביצעת.
  5. הינך מתחייב שלא להעתיק (בכל מדיה, אלקטרונית, דיגיטאלית, או מכאנית) את התכנה ו/או חלקים ממנה, לרבות הגרפיקה, עיצוב המסכים, הנתונים והפקודות ושלא לשכפל, ליצור או לפתח חיקויים המבוססים על התוכנה, לא לבצע או לאפשר לאחרים לבצע הנדסה חוזרת של התוכנה, לא לעשות כל שימוש בתוכנה במטרה ליצור מוצר או שירותים המתחרים בתוכנה, מתממשקים עימה, או משלימים לה בכל דרך שהיא, ולא לפגוע בצורה כלשהי בזכויותיה של איזיביזי בתכנה או בעסקי איזיביזי.
  6. הינך מתחייב שלא לאפשר, במישרין או בעקיפין, לצדדים שלישיים כלשהם גישה כלשהי לתוכנה ו/או שימוש בשירותים באמצעות התכנה.
  7. הינך מתחייב לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמא הנדרשים לשם חיבור לתוכנה ולא להעבירם או לגלותם למי שאינו עובד או מורשה מטעמך.
  8. גיבוי המידע והמסמכים המקושרים עם התוכנה ובדיקת תקינות הגיבוי הינם באחריותך הבלעדית. איזיביזי אינה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרמו כתוצאה מכשלונך לגבות או לשמור מידע, מסמכים, וכל תוכן אחר אשר לא סופק על ידי איזיביזי ולא יהיו לך כל טענה או זכות לתביעה, לפיצוי או לשיפוי כנגד איזיביזי בקשר עם אובדן נתונים או מידע מכל סיבה שהיא.
  9. מובהר בזאת כי על פי הוראות החוק, מחשב המפיק תיעוד פנים מחוייב בחיבור למכשיר אל-פסק. התקנת וחיבור המכשיר הוא באחריותך הבלעדית ולאיזיביזי אין כל אחריות לתקינות המכשיר, תקינות החיבור, ולכל נזק או אבדן שיגרם כתוצאה מאי התקנתו או מכשל בפעולתו.
  10. אתה מצהיר בזאת כי החומרה ומערכת ההפעלה שברשותך תואמים להגדרות המינימום של איזיביזי המפורטות באתר איזיביזי ואשר עלולות להשתנות מעת לעת.

6. חשבונות ותנאי תשלום

  1. תכניות השימוש האפשריות במערכת מפורטות באתר איזיביזי והן כפופות לשינויים שיפורסמו מפעם לפעם על ידי איזיביזי באתר איזיביזי. תכניות השימוש כוללות תשלום חודשי קבוע וכן תשלום עבור שימוש חורג. מובהר כי תחויב בתשלום הקבוע בין אם היה מנוי לחודש שלם או לחלק ממנו וכן בין אם השתמשת בפועל בשירותים ובין אם לאו. ביטול או שינוי התוכנית אשר הותאמה עבורך, מותנה בהסכמת איזיביזי ולשיקול דעתה הבלעדי.
  2. התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות חיוב מראש של אמצעי התשלום שאת פרטיו מסרת במעמד הזמנתתכנית השימוש השירות .התשלום עבור תקופת השירות הראשונית יבוצע עם הזמנת השירות תכנית השימוש. תשלום עבור חידוש תקופת השירות תכנית השימוש יבוצע מראש, באמצעות אותו אמצעי התשלום, אלא אם כן תודיע לאיזיביזי על שינוי פרטי אמצעי התשלום שאתה מבקש לחייב.
  3. תשלום עבור שימוש החורג בהיקף המפורט בהזמנת השירות בתכנית השימוש יתבצע בסוף כל חודש קלנדרי, בהתאם לתעריפי איזיביזי ועל פי היקף השימוש החורג לפי רישומי איזיביזי.
  4. בסמוך לאחר חיוב אמצעי התשלום, תשלח אליך איזיביזי חשבון, שבו יפורט סכום החיוב, ובמקרה של תשלום נוסף עבור שימוש החורג מהיקף ההזמנה, יפורט גם היקף החריגה. החשבון ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתספק לאיזיביזי. הנך מתחייב לעדכן את איזיביזי לגבי כל שינוי שיחול בכתובת דואר זו. לא תינתן אפשרות לקבלת חשבונית עבור השירות באמצעי שאינו אלקטרוני.
  5. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שאיזיביזי זכאית לו, ומבלי לגרוע מסמכותה של איזיביזי להפסיק את מתן השירות, הרי כל תשלום אשר לא ישולם במועדו, ישא ריבית פיגורים והוצאות גביה החל במועד שבו היה אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים הינה ריבית הפיגורים המתפרסמת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר(ריבית חח”ד).
  6. איזיביזי תהא רשאית לחסום גישה לשירות ולתכנה במקרה של פיגור בביצוע התשלום לתקופה של חודש ימים. חסימת משתמש כאמור תתבצע ב-1 בחודש העוקב ובחלוף 24 שעות ממתן התראה באמצעות סמס או דוא”ל בדבר הפיגור בתשלום.

8. אחריות

  1. אחריות איזיביזי מוגבלת לאמור בסעיף 3 לעיל בלבד. מעבר לאמור לעיל לא תישא איזיביזי באחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, תוצאתיים שיגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו לרבות לקוחותיך, או בתשלום בגין הפסדי אובדן רווחים, בין אם נבעו מרישיון זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש בתכנה או בנתונים שהוזנו אליה על ידך או הופקו ממנה.
  2. איזיביזי אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מכשלים טכניים בתכנה, במערכות ההפעלה, במחשבים אשר ברשותך, בשרתים, ו/או כתוצאה מפעולות ו/או מטעות אנוש בתום לב, ברשלנות או במזיד אשר אין לאיזיביזי שליטה בהן, ו/או עיבוד מידע אישי, לרבות מידע אישי רגיש, שהוכנס/הועבר על ידך ו/או מי מלקוחותיך למערכת, מבלי /ניתנה הסכמת הלקוח לכך. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הנך מתחייב בזאת כי כל מסירת מידע על ידי מי מלקוחותיך ו/או על ידך באמצעות המערכת נעשתה בכפוף לרצונו ובהסכמתו המפורשת של הלקוח. הפרה של סעיף זה יזכה את החברה בפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק, של ₪100,000 בגין כל הפרה של זכויותיה; וזאת מבלי לגרוע מכל זכות לה זכאית החברה על פי דין.
  3. איזיביזי אינה אחראית לגבות או לתעד פעולות עדכון, תמיכה ופעולות אחרות אשר יבוצעו על ידי איזיביזי או על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו, הנוגע לתוכנה ו/או למידע השמור בה.
  4. איזיביזי אינה אחראית לעדכון משתנים חיצוניים שאינם חלק מהמערכת כגון עדכון גובה אחוזי מע”מ, עדכון מיסים וכדומה. במידה ופרמטרים אלו משתנים, עליך לעדכנם.
  5. איזיביזי אינה אחראית להעסקה לא חוקית של עובדים ו/או עדכון פרטים כוזב במערכת המהווים גם עבירה פלילית על פי החוק.
  6. התוכנה מועמדת לרשותך על פי תנאי רשיון זה כמות שהיא As Is)). איזיביזי אינה מתחייבת לעשות כל שינוי בתוכנה על מנת להתאימה לצרכיך. חרף האמור, איזיביזי תשמח לקבל הצעות ייעול והיא רשאית, אך לא מחוייבת, ליישמן בגירסאות עתידיות של התוכנה, מבלי שתהיה לך כל זכות או טענה לזכויות בעניין זה.
  7. בכפוף לתנאי רישיון זה, ניתן לך בזאת רישיון לשימוש בתכנה ללא התחייבות או אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא כי הפונקציות הכלולות בתוכנה תענינה לצרכיך או שפעולות התוכנה תימשך ללא הפסקה או תקלה או שהתוכנה תהא ללא שגיאות.
  8. התכנה היא תכנה מאושרת על ידי מס הכנסה ורשומה באתר רשות המסים, אולם איזיביזי אינה אחראית לדיוק של התכנה ו/או לדיוק תוצאות המופקות ממנה ו/או לדיווחים כוזבים. איזיביזי אינה אחראית ולא תישא בכל חבות לגבי חומרה, תוכנה או פריטים אחרים, או לכל שירות הניתן על ידי כל אדם מלבד איזיביזי. איזיביזי אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה לרבות עקב היעדר יכולת להשתמש בתוכנה, אובדן מידע, שירותים או תכנים, לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות עסקית או אחרת, או פגיעה במוניטין, עקב שימוש או היעדר אפשרות לעשות שימוש בתוכנה או בכל חלק ממנה והינך מסכים בזאת כי לא תהא לך כל טענה או תביעה בנדון.
  9. איזיביזי אינה אחראית למעשים ו/או מחדלים אשר בוצעו על ידך או על ידי לקוחות אחרים ו/או כל גורם אחר שאין לאיזיביזי שליטה עליו, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, ובמיוחד לפגיעה או להפרה של הסכמים ו/או זכויות יוצרים, או קניין רוחני אחר על ידך או לקוחות אחרים בתוכנה.
  10. אישורך לתנאי רישיון זה ו/או שימוש בתוכנה מהווה הסכמה מצידך להגבלות האחריות המפורטות לעיל, מהווה סילוק, וויתור ופטור באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות שהוגבלה כאמור, של כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד איזיביזי, דירקטורים, בעלי תפקידים, מנהלים, ישויות קשורות, עובדים, ספקים, קבלנים, יועצים, בעלי מניות ומי מטעמה של איזיביזי בעניינים אלה.
  11. הנך מתחייב בזאת לפצות את איזיביזי ואת בעליה, מנהליה, יועציה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש מערכת אלה, לרבות הפרת הוראות כל דין, בין היתר אך לא רק הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות, או עקב כל נזק שייגרם או שעלול להיגרם למערכת בגין שימוש במערכת שלא למטרות המוזכרות בתנאי שימוש אלה.
  12. מובהר כי הנך מתחייב לרשום מאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות, ובכפוף לאמור בסעיף 2.14 לעיל.

9. פרטיות

  1. איסוף מידע פרטי על ידי אתר איזיביזי והמערכת מוסדרים במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר איזיביזי. איזיביזי מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו במדיניות הפרטיות של איזיביזי) באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע והפרטיות התקפים.
  2. הנך מתחייב לעשות שימוש במערכת בהתאם להוראות המפורטות בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות של איזיביזי המפורסמת באתר וכן בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פלטפורמת הרשת החברתית באמצעותה יכול להתווסף לקוח למערכת (כמפורט במדיניות הפרטיות).

10. עדכון אוטומטי

  1. התוכנה מכילה רכיב עדכון אוטומטי המופעל כברירת המחדל אשר איזיביזי רשאית לשנותו או לבטלו בכל זמן. איזיביזי תשלח אליך מפעם לפעם הודעות על עדכונים. אישורך לתנאי הסכם רישיון זה מהווה הסכמה לקבלת העדכונים מעת לעת בהתאם עם הוראות סעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. אין באפשרותך לבטל את רכיב העדכון האוטומטי בהגדרות התוכנה והנך מתחייב שלא לעשות כן.
  2. יישום העדכונים בעת השימוש בתכנה הינו באחריותך הבלעדית. במידה ואתה זקוק להדרכה ביישום העדכון, אתה מתבקש לפנות אל שירותי התמיכה הטכנית בשעות הפעילות המפורטות.

11. תקופת ותנאי הרישיון

  1. תקופת הרשיון תהיה תקופת המנוי על פי הזמנת השירות שביצעת באתר איזיביזי, והתקופות הנוספות שיתווספו אליה בהתאם להוראות שלהלן. דמי המנוי הם תשלום חודשי מתחדש לפי תכנית השימוש בה בחרת עם הרישום לשירות.
  2. למרות האמור לעיל תהא איזיביזי רשאית להפסיק, להתלות או להגביל בכל עת את הרישיון ו/או פעילות התוכנה, אפשרויות השימוש בה, את הגישה או השימוש במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בה, כולם או חלקם, ו/או לבטל רשיון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   1. הלקוח לא שילם לאיזיביזי את דמי המנוי ו/או כל תשלום אחר שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל מאיזיביזי;
   2. הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים;
   3. הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם;
   4. איזיביזי סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לאיזיביזי ו/או ללקוחותיה;
   5. הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו באיזיביזי;
   6. קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות;
   7. במקרה של תקיפה של הלקוח על ידי צד שלישי, אשר איזיביזי סבורה לפי שיקול דעתה כי עלולה לגרום נזק למחשבי איזיביזי או ללקוחותיה. במקרה כזה הפסקת השירות תהיה לפרק זמן מינימלי עד להסרת החשש כאמור;
  3. הינך מצהיר כי אתה מבין את גודל הנזק העלול להיגרם לאיזיביזי, בגין הפרת תנאי הרשיון המפורטים ברשיון זה, וכי תפצה את איזיביזי בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על ידך או בין על ידי מי מעובדיך ו/או כל צד שלישי המצוי בשליטתך או שפעל לבקשתך או תחת הנחיותיך. בין היתר, הינך מתחייב לשלם לאיזיביזי בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 100,000 ₪, מבלי לפגוע בכל זכות, טענה תביעה או פיצוי אחר המגיע לאיזיביזי על פי כל דין.
  4. בנוסף, אתה מתחייב בזאת לשפות את איזיביזי במלואו על כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לה, לרבות נזקי מוניטין, בגין או בקשר עם שימוש לא מורשה בתכנה, לרבות הפצתה לצדדים שלישיים או בגין שימוש שלא בהתאם להוראות התכנה או לתנאי רישיון זה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
  5. במקרה של שינוי נסיבות שאינן בשליטת איזיביזי, שיחייב שינוי מהותי בתנאי הרשיון, רשאית איזיביזי לשנות את הרשיון באופן שתחולת השינוי תהיה מידית. במקרה כזה, הנך רשאי להודיע על ביטול המנוי שלך באופן מיידי תוך מתן הודעה מוקדמת, למעט במקרה בו נדרש השינוי בעקבות שינוי הדין הקיים.
  6. היה וייקבע על ידי בית משפט בפסק-דין חלוט, סופי ובלתי ניתן לערעור שהשימוש בתכנה על ידך מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני השייכות לצד שלישי, תעמוד לאיזיביזי הבחירה, מבלי שאתה תחויב בעלויות כלשהן, בין (א) להשיג עבורך רשיון שיאפשר לך להמשיך להשתמש בתכנה, (ב) להחליף את התכנה בתוכנה שוות-ערך במהותה, או (ג) לסיים רישיון זה ללא חבות נוספת של כל צד כלפי משנהו. הינך מסכים בזאת כי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה נוספות במקרה כזה.

12. הפסקת השירות ו/או ביטול הרשיון על-ידי איזיביזי

  1. איזיביזי רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים לך, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך מתן הודעה ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של איזיביזי, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת איזיביזי.
  2. איזיביזי רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים לך, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, אם הדבר יהיה מחמת כוח עליון שאינו בשליטת איזיביזי, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, או כיוצא באלה, או על פי הוראה של רשות מוסמכת. הוראות אלה אינן גורעות מזכות איזיביזי לבטל את הרשיון מעיקרו.
  3. במקרה ואיזיביזי מחליטה לסיים רשיון זה מכל סיבה שהיא שאינה מפורטת בתת סעיפי 10.2 לעיל, יתאפשר לך חודש שימוש נוסף (להלן: “החודש הנוסף “). במהלך החודש הנוסף הנך רשאי לבקש לקבל לידך את הנתונים שנאגרו במערכת. במקרה כזה איזיביזי תעשה מאמץ סביר, אך היא אינה מתחייבת, לספק גיבוי בסיסי בפורמט הקריא על ידי תוכנת אקסל. הגיבוי יכיל פרטים אישיים של הלקוחות (אך לא היסטורית רכישות וביקורים), מועדי פגישות עתידיות ופירוט עסקאות היסטוריות. החל מתום החודש הנוסף, לא תתאפשר כניסה למערכת ו/או צפיה במידע שנאגר במערכת וכל התוכן של הלקוח יימחק מחשבי איזיביזי. מובהר כי איזיביזי אינה מחויבת (אף שהיא רשאית) לשמור נתונים שלך לאחר ביטול הרשיון ו/או סיום השרות והנתונים שגובו על גבי המערכת יהיה באחריותך המלאה והבלעדית מרגע זה ואילך.

13. ביטול הרשיון ו/או הפסקת השירות על-ידי הלקוח

  1. הנך רשאי להפסיק באופן מיידי את קבלת השירותים מאיזיביזי, כולם או מקצתם, ו/או לבטל את הרשיון עם איזיביזי, לפי שיקול דעתך המוחלט. הנך מתחייב להודיע לאיזיביזי בכתב על רצונך להפסיק את קבלת השירות. הודעה על סיום הרשיון על ידך תהיה במכתב רשום או באמצעות דואר אלקטרוני לפי פרטי ההתקשרות הקבועים ברשיון זה (להלן: “הודעת סיום ההתקשרות“).
  2. במקרה של הפסקת השירות על ידך, הנך רשאי לבקש לקבל לידך את הנתונים שגובו במערכת עד מועד קבלת הודעת סיום ההתקשרות על ידי איזיביזי וזאת תוך חודש ימים מיום מתן הודעת סיום ההתקשרות. בחלוף חודש מיום מתן הודעת סיום ההתקשרות על ידך, הנתונים שגובו על גבי המערכת יהיו באחריותך המלאה והבלעדית.
  3. אין במשלוח הודעת סיום ההתקשרות על ידך כאמור כדי לגרוע מחובתך לתשלום יתרת החוב לפי דמי המנוי ולא יתבצע החזר תשלום יחסי בגין החודש הקלנדרי בה נמסרה על ידך הודעת סיום ההתקשרות.

14. הוראות נוספות הנוגעות לשירותים מסוימים שמספקת המערכת

  1. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, התנאים הבאים יחולו על השירותים שלהלן:
   1. המערכת מכילה כלים מסוימים שמטרתם לאפשר ללקוח להוסיף אלמנטים עיצוביים לרבות תמונות, גרפיקות, וידאו וכדומה, לממשקי המערכת. מובהר כי איזיביזי לא תהא אחראית לכל תוכן ו/או תוסף אשר ישולב בממשקי המערכת על ידך.
   2. הנך אחראי באופן בלעדי על כל תוכן המועבר באמצעות המערכת ולא יעשה בה כל שימוש אשר עלול לכלול התנהגות האסורה על פי הדין.
   3. המערכת אינה מספקת מערכת הנהלת חשבונות ואינה מחליפה את הנהלת החשבונות המתחייבת על פי הוראות ניהול הספרים וחוקי המדינה.
   4. המערכת מאפשרת תשלום באמצעות כרטיס אשראי באמצעות חברת הסליקה z-credit (להלן: “חברת הסליקה”). איזיביזי רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכל עת, להחליף את חברת הסליקה z-credit בחברת סליקה אחרת. בכל מקרה, ההתקשרות מול חברת הסליקה נעשית על ידך באופן ישיר בלא מעורבות של איזיביזי ולאיזיביזי אין כל אחריות בגין שירות זה.

15. דין ומקום שיפוט

  1. הדין החל על תנאי שימוש אלה זה הינו הדין ישראלי. בתי המשפט המוסמכים לדון בסכסוכים הנובעים מהסכם זה יהיו בתי המשפט בתל-אביב יפו ובמחוז המרכז בלבד.
  2. תנאי השימוש בתכנה עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של איזיביזי וללא מתן הודעה מראש והם יחייבו החל ממועד פרסומם באתר איזיביזי. שימוש בתכנה ו/או התקנת עדכונים לתכנה ו/או חידוש המינוי, שיעשו לאחר הכנסת השינויים בתנאי השימוש, יהוו הסכמה ואישור מצדך לתנאי הרישיון החדשים.

16. שונות

  1. אי-מימוש או איחור במימוש סמכות, זכות יתר או זכויות על פי רשיון זה על ידי צד כלשהו לא יהווה ויתור עליהן או כל צורה של השתק (מניעה) לגביהן.
  2. איזיביזי תהיה רשאית להגביל את הרישום ו/או ההצטרפות של לקוחות חדשים לשירות בהתאם לתנאי השירות או על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. אינך רשאי להמחות או להעביר רשיון זה (לרבות את כל הזכויות והחובות שהוענקו על פיו) ללא הסכמה בכתב ומראש של איזיביזי.
  4. אתה ואיזיביזי מסכימים שרשיון זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים והוא מבטל ובא במקום כל הסכמים ומסרים קודמים בעל-פה או בכתב הנוגעים לנושא רשיון זה. הנך מאשר ומסכים שההגבלות על האחריות, החבות והסעדים ברשיון זה הם תנאים יסודיים של הרשיון.
  5. אם הוראה כלשהי ברשיון זה תימצא על ידי ערכאה מוסמך כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות הרשיון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.
  6. כתובת הצדדים לצרכי משלוח הודעות בעניין הסכם זה הינם כתובתך כפי שמסרת ומופיעים ברשומות איזיביזי, וכתובתה של איזיביזי היא חומה ומגדל 16 תל אביב דואר אלקטרוני: info@easybizy.net. כל הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ”ל או לכתובת הדוא”ל אשר מסרת ומופיעה ברשומות איזיביזי, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, או בתום 12 שעות, אם נשלחה בדואר אלקטרוני.
  7. איזיביזי תהי רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם.

תנאי השימוש עודכנו במאי 2024.