תנאי שימוש – לקוחות קצה

1. כללי

  1. תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים את תנאי ההתקשרות לשימוש במערכת המציעה למשתמשים בה אפשרות לקביעת תורים ושירותים נוספים בבית העסק (להלן, בהתאמה:"המערכת"ו-"בית העסק"), בינך לבין בית העסק ו/או מי מטעמו, בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
  2. תנאי השימוש נועדו על-מנת שתוכל להשתמש באופן חופשי וללא הגבלה בשירותים שמספקת המערכת ו/או תספק המערכת בעתיד.
  3. כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים ו/או זכויות מוסריות ו/או כל זכות קניין רוחנית אחרת במערכת ו/או הקשורות ו/או הנובעות מהשימוש במערכת שייכות לחברת איזיביזי לעסקים בע"מ (להלן: "החברה"). מובהר בזאת כי תנאי שימוש אלה חלים רק על השימוש במערכת (כהגדרתה לעיל) ולא בגין השימוש בכל מערכת אחרת של החברה.
  4. תנאי השימוש במערכת נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא פונה לשני המינים במידה שווה.
  5. הסכמת המשתמש
   בעת כניסתך הראשונה למערכת (להלן: "המשתמש") ולצורך השימוש במערכת תיאלץ למלא פרטים אישיים עליך ותחויב ללחוץ על "אני מאשר". עם אישורך כאמור, הנך מסכים ומתחייב למלא אחר כל הוראות תנאי שימוש אלה. כמו כן, שימוש במערכת יהווה את הסכמתך להיות מחויב לכל תנאי השימוש המפורטים להלן ותנאי מדיניות הפרטיות של בית העסק בכפוף להוראות סעיף ‎4 להלן, לפי העניין. ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתנאי השימוש, הנך נדרש לצאת מן המערכת ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים המצויים בה.

2. השימוש במערכת ונכונות המידע

  1. השימוש במערכת הוא למטרת קבלת שירותים מבית העסק.
  2. לצורך או התעניינות לגבי המוצרים של בית העסק, על המשתמש למלא במערכת את הפרטים הבאים כדלהלן:
   1. שם פרטי ושם משפחה;
   2. נתונים רפואיים רלבנטיים למתן השירותים, במידת הצורך;
   3. טלפון וכתובת דוא"ל;
   4. מועד ושעה לקביעת מועד קבלת השירותים;
   5. סוג הטיפול אותו הוא מעוניין לבצע בבית העסק.
  3. בשל העובדה שהטיפולים ו/או השירותים הניתנים בבית העסק בעלי היקפים שונים, אשר חלקם דורשים היערכות מיוחדת מצד בית העסק, מובהר למשתמש כי ייתכן ולאחר הכנסת הנתונים האישיים והרפואיים (ככל שיידרש) וקבלת אישור עקרוני על קביעת התור מבית העסק, על המשתמש ליצור קשר ישיר (טלפוני) עם בית העסק לצורך אישור סופי של מועד הטיפול, משך זמן הטיפול והיקף הטיפול הרצוי.
  4. למען הסר ספק, נוכח העובדה שבית העסק הוא מקום דינאמי, גם אם נתקבל האישור הסופי של מועד הטיפול, זמן הטיפול והיקפו, עדיין יתכנו עיכובים בלתי צפויים. על כן, נהיר למשתמש כי בית העסק אינו מתחייב שכל טיפול שיוזמן על ידי המשתמש במערכת יתקיים בדיוק במועדו, למעט אם המשתמש יצר קשר עם בית העסק וקיבל את אישורו המפורש של בית העסק לכך.
  5. הליך ההרשמה לקביעת התורהשירות והשימוש במערכת כולל מילוי מספר פרטים אישיים, אשר ישמרו במאגר המידע של המערכת. נכונות הפרטים היא על אחריות המשתמש בלבד, אין בית העסק או החברה נושאים באחריות כלשהי בגין פרטים שיתגלו שאינם נכונים ו/או שאינם מדויקים ו/או שלא בהתאם לציפיות של המשתמש, אשר יפגעו בהמשך גלישת המשתמש.
  6. השימוש פתוח לכל המשתמשים בכל הגילאים. היה והינך מתחת לגיל שמונה-עשרה (18) שנים, השימוש במערכת מותנה בהסכמת הוריך, ואי קבלת הסכמתם תמנע את המשך שימושך במערכת, והנך מתבקש להפסיק את הגלישה במערכת לאלתר.
  7. גביית תשלום ע"י צד ג' לתיווך לשירותי המערכת אסורה בהחלט.
  8. המידע במערכת מאוכסן על גבי שרתים בישראל ובארה"ב ובית העסק והחברה עושים את מירב המאמצים שכל המידע שניתן לה ע"י המשתמש, נמצא תחת מעקב, שמירה, ובסביבה מאובטחת, עפ"י הוראות הדין הישראלי והוראות הדין החלות על אחסון המידע האמור.
  9. הגבלת השימוש במערכתהחברה ו/או בית העסק רשאים להפסיק את השימוש במערכת באופן מוחלט או באופן זמני, או להגבילו, מכל סיבה שהיא, לרבות בכל אחד מן המקרים הבאים הנובעים מפעולות המשתמש:
   1. יצירת זהות כוזבת על מנת לבצע ריגול תעשייתי ו/או להתחקות אחרי פעילות בית העסק ו/או החברה;
   2. איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם;
   3. שימוש שאינו הולם או מפר של אחד מתנאי השימוש של המערכת;
   4. פגיעה והפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר או כל קניין רוחני אחר בין אם של בית העסק ו/או של החברה ו/או של כל גורם אחר;
   5. כל פריצה או ניסיון פריצה למערכת בכלל ולמאגר המידע בפרט;
   6. הפצת חומרים בכלל ובדואר אלקטרוני בפרט, בין אם היא למטרת זדון או בין אם היא לכל מטרה אחרת, בין השאר למטרת פרסום והפצת דואר זבל ("ספאם");
   7. שינוי כל מידע במערכת שלא באישור בית העסק. שימוש בתוכנות לצורך סריקת המערכת;
   8. פגיעה בתקינות המערכת והשימוש בו באמצעים כגון – בדיקה, בחינה והעמסה פיקטיבית, לכלל המשתמשים או למשתמש בודד;
   9. פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאים לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק או של התחייבות חוזית;
   10. פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי, תכנים בעלי אופי מסחרי או תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו;
   11. שימוש במערכת בניגוד להוראות הדין;
   12. טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאנים וכיו"ב תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.
  10. המשתמש מודע, ובית העסק או החברה אינם מתחייבים שהשירות הניתן במערכת לא יפגע, יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, אם בשגגה או בזדון, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה לתחומו של המשתמש ולרבות השחתה, חשיפה ו/או מחיקה של נתונים במחשב של המשתמש, ובית העסק והחברה לא יהיו אחראים לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך, שייגרמו למשתמש בעטיו. בית העסק רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי המערכת כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהמערכת מידע ותכנים ללא שמירתם, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהסכמת המשתמש או צד שלישי כלשהו.
  11. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים במערכת אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי בית העסק ו/או החברה אינם אחראי לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם מהשימוש בהם במישרין ו/או בעקיפין.
  12. במידה ותועבר הבעלות במערכת או הבעלות במערכת או הבעלות בחברה לגורם אחר, אם באמצעות מכירה, מיזוג או העברה ללא תמורה (להלן ביחד או לחוד:"העסקה"), החברה שומרת לה את הזכות להעביר את החומרים ביחד או לחוד לבעל הזכויות החדש במהלך העסקה. המשתמשים יקבלו הודעה על עסקה שלושים (30) יום לפני החתימה ומשתמשים אשר יהיו מעוניינים, יהיו רשאים למחוק את הפרופיל שלהם בהודעה מראש של עד שבוע (7) ימים לפני חתימה על העסקה. האמור אינו גורע מזכות המשתמש לדרוש את מחיקת פרטיו מהמערכת מעת לעת על פי דין.

3. תמיכה,הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי בית העסק והחברה ו/או מי מטעמן, כי:
  1. אין כל מניעה, חוקית ו/או אחרת, לשימושו במערכת.
  2. אינו רשאי להסב, להמחות, לשעבד או להעביר בכל דרך אחרת את זכות השימוש הלא-בלעדית שלו במערכת, כולה או חלקה.
  3. אינו רשאי לבצע כל פעולה האסורה על פי דין (להלן:"הפעולה האסורה"), בין אם הפעולה קשורה לאספקת השירותים או בין אם לאו, בין אם היא בוצעה בישראל או בכל מקום אחר ובין אם בוצעה בידיעתו או לא בידיעתו. במידה ולמרות מה האמור לעיל, הלקוח ביצע פעולה אסורה, הלקוח מתחייב לפצות ולשפות את בית העסק ו/או החברה, לפי העניין, בגין כל הפסד ונזק שיגרמו להן בגין פעולה זו.
  4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין בתכנים שיועברו על ידו לבית העסק בכדי לפגוע בזכויות יוצרים ובקניין רוחני אחר, בפרטיות, בלשון הרע ו/או בהפרת כל זכות של צד שלישי. המשתמש מתחייב לשפות את בית העסק ואת החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגדן בקשר עם השימוש בתכנים האמורים.

5. פרטיות ומידע

בית העסק והחברה מכבדים את פרטיות המשתמש ועושה את מירב המאמצים לשמור על המידע שנאסף על ידי המערכת. במערכת עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותך במערכת ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי המשתמש, וגלישת המשתמש במערכת מהווה הסכמה לכך. המידע עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד וניתוח נתונים סטטיסטיים, והנך מסכים/מה לכך. לצורך קבלת המידע המלא בנושא זה ובנושאים נוספים, אנא קרא את מדיניות הפרטיות של המערכת.

6. הגבלת אחריות

  1. כל תוכן במערכת, העולה למערכת על ידי בית העסק ו/או החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמם עשוי לכלול אי דיוקים ו/או טעויות. בית העסק ו/או החברה אינם אחראים לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים המועלים במערכת. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי בית העסק ו/או החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים המסופקים על ידי בית העסק ו/או החברה במערכת.
  2. בית העסק והחברה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמת וזמינות המידע למטרת המשתמש. בית העסק והחברה מסירים מעצמם בזאת כל אחריות לגבי המידע, כולל כל אחריות משתמעת לגבי אי-התאמת המידע למטרה מסחרית או כלכלית, או לכל מטרה אחרת של המשתמש, וכן לגבי מקצועיות הביצוע של המערכת, הבעלות במערכת ואי-הפרת זכויות של המערכת.
  3. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל המידע ניתן "כפי שהוא" ("as is") ללא אחריות או חיוב מכל סוג. החברה ו/או מי מטעמה מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי המידע לרבות התכנים והפרסומות המופיעים במערכת, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.
  4. לפיכך, בית העסק ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהסתמכות על המידע שנמצא במערכת.
  5. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שבית העסק ו/או החברה אינם נושאים באחריות ו/או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.
  6. ידוע למשתמש כי רשת האינטרנט, הרשת הסלולרית, והמידע העובר בהן אינם בשליטתם של בית העסק ו/או החברה ובית העסק והחברה אינם נותנים כל מצג, מפורש או משתמע, ביחס לרשת האינטרנט, לרשת הסלולרית, זמינותן, או ביחס לכל סחורה, מידע, מוצרים או שירותים המסופקים באמצעותם.
  7. בית העסק והחברה לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, אובדן רווח, פגיעה במוניטין ו/או רכישת שירותים חלופיים על ידי המשתמש, וכי בית העסק והחברה לא יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם על ידי גורמים שאינם בשליטתם, ובכלל זה אש, מלחמה, נזקי טבע, פעולות חבלה או כל נזק תאונתי הנובע מנסיבות שאינן בשליטת החברה או שהחברה יכלה למנוען, הפסקה זמנית של השירותים, הגבלתם, או ניתוקם, לרבות עקב נזק או תקלה שמקורם ברשת האינטרנט, ברשת הסלולרית, בציוד ובמערכות המשתמש.
  8. בכל מקרה, אחריותם של בית העסק והחברה בגין הנזקים הישירים כאמור, ככל שיהיו למשתמש, תהא מוגבלת לסך התמורה ששולמה בפועל לבית העסק על ידי המשתמש במהלך שלושה (3) חודשים שקדמו לאירוע הנזק הנטען על ידי המשתמש.

7. שיפוי

 1. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את בית העסק ואת החברה, בעליה, מנהליה, יועציה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש מערכת אלה או עקב כל נזק שייגרם או שעלול להיגרם למערכת בגין שימוש אחר (בהתאם לסעיף 2.9 לעיל) ו/או שימוש במערכת שלא למטרות המוזכרות בסעיף 2.1 לעיל.

8. סמכות שיפוט וברירת דין

 1. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם המערכת והשירותים הניתנים בו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.

9. יצירת קשר עם מפעיל המערכת

 1. אם ברצונו של משתמש ליצור קשר עם מפעיל המערכת, הוא יכול לעשות זאת ולפנות בצורה ישירה לנותן השירות הרלוונטי. באם לא הצליח ליצור קשר עם נותן השירות, ניתן לפנות לעזרה בהתקשרות ע״י מנהל המערכת info@easybizy.net. המשתמש מתחייב לפנות בצורה מכובדת וראויה, כל שימוש בשפה בלתי ראויה, פוגענית ומעליבה בפניה למערכת, עלולה לגרור חוסר תגובה או אפילו מחיקת המשתמש מרשימת הקשר.

10. עדכון ושינוי תנאי השימוש

 1. בית העסק יהא רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם.

תנאי השימוש עודכנו במאי 2020.