מדיניות הפרטיות – לקוחות קצה

1. כללי

  1. אנו, בית העסק המספק את השירות שבגינו תשתמש במערכת (להלן: "החברה"), וכן בעלי המערכת (איזיביזי לעסקים בע"מ; להלן: "בעלי המערכת") לצורך קביעת תורים, מילוי טפסים ו/או שירותים נוספים אצל החברה באתר אינטרנט או באפליקציה של החברה, לפי העניין (להלן: "המערכת") מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה אצלנו. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שמוסר משתמש המערכת (להלן "המשתמש") ובמידע שייאסף אודותיו בעת שישתמש במערכת. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
  2. חשוב להדגיש כי מדיניות פרטיות זו מיועדת למשתמשים במערכת זימון התורים ומערכת הטפסים וכי למשתמשי המערכת איזיביזי לעסקים, המשמשת לניהול בית העסק יש מדיניות פרטיות נפרדת הנמצאת כאן.
  3. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה (להלן: "תנאי השימוש") במערכת זו המהווים הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש יחולו על כל משתמש ועל כל שימוש בשירותי המערכת, כולם או חלקם. להגדרות במדיניות פרטיות זו, תהא אותה משמעות כמוגדר בתנאי השימוש, אלא אם צוין כאן אחרת.
  4. החברה ממליצה לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון לפני השימוש במערכת ולפני מסירת פרטיך, לרבות פרטים אישיים מזהים ו/או רגישים. חלק מן השימושים במערכת מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים שונים. על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך. בטרם מסירת פרטיך ונתוניך הרפואיים באמצעות המערכת, עליך לסמן בתיבה הרצויה כי הנך מסכים להעביר את פרטיך האישיים והרפואיים לידי החברה ו/או מי מטעמה, וכי הוראות מדיניות פרטיות זו מוסכמים על ידך. מכיוון שלא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש, היה ותנאי מהוראות מדיניות פרטיות זו אינו מקובל עליך, אנא בחר שלא לאשר את תנאי מדיניות זו ואל תשתמש במערכת.
  5. ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים במדיניות הפרטיות או הנך פחות מגיל 18 ולא קיבלת את הסכמת הוריך להשתמש במערכת, והנך נדרש לצאת מן המערכת ולא לעשות כל שימוש במערכת ו/או במידע שמפורסם במערכת ובשירותים המצויים בה, ובמקרה של אפליקציה, הנך נדרש להסירה.

2. סוג המידע אשר נאסף ומטרת איסופו

כן מובהר, כי רישום למערכת בכל אמצעי, לרבות, רישום דרך האינטרנט באתר החברה ו/או באפליקציה ו/או בחיוג טלפוני על ידי המשתמש ו/או שימוש במערכת, כולם או חלקם, מהווה הסכמה מפורשת של המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש. סוג המידע אשר נאסף ומטרת איסופו:
  1. החברה אוספת ושומרת במאגריה, מידע מסוים ביחס למשתמש על מנת שהמערכת תוכל לספק למשתמש את האפשרות לקביעת תור אצל החברה, בהתאם טיב והיקף השירות שאותו הוא מעוניין להזמין. מידע זה כולל:
   1. רישום ויצירת קשר:  במסגרת ההרשמה המשתמש נדרש למסור מידע אישי ומזהה כדוגמת - שם, כתובת, דרכי התקשרות, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני אשר ישמרו במאגר המידע של החברה לצורך יצירת קשר עמך. הנך מצהיר כי הפרטים שמילאת הם נכונים והם על אחריותך בלבד. אין החברה נושאת באחריות בגין פרטים אישיים שיתגלו שאינם נכונים או מדויקים. הסליקה והתשלום יעשו בבית העסק של החברה על ידי סולק צד ג' ועל כן פרטי האשראי או התשלומים שיוזנו על ידי המשתמש אינם נשמרים במאגרי המערכת. ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהותך בהתאם למידע שנמסר על-ידך.
   2. נתונים אנונימיים:  בעת השימוש במערכת (באפליקציה או באתר החברה), החברה אוספת מידע אנונימי, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של החברה. מידע זה כולל מידע טכני וסטטיסטי, כגון: סוג מכשירך, דגם, חומרה, מערכת ההפעלה, ספק שירותי האינטרנט, מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש במערכת לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, העדפות שירותים, זמני מתן השירות, מחיר ועוד. החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם לשם מתן שירותים, לרבות לצורך הצעה למתן שירותים נוספים. הנך רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האנונימיים אודותיך, זאת באמצעות ממשק האפליקציה או באמצעות יצירת קשר עמנו כפי שיפורט להלן.
   3. נתונים אישיים:  בעת השימוש במערכת (באפליקציה או באתר החברה), החברה גם אוספת מידע שאינו אנונימי, בקשר עם הזמנת השירותים אצל החברה. הנך נותן את הסכמתך, כי החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לצורך מתן השירותים, לרבות לצורך הצעה למתן שירותים נוספים. הנך רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האישיים אודותיך, זאת באמצעות ממשק האפליקציה או באמצעות יצירת קשר עמנו כפי שיפורט להלן.
   4. כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"):  בעת השימוש במערכת החברה תאסוף את כתובת ה- IP. בין השאר, החברה תגביל את השימוש במוצר על פי כתובת IP זהה.
   5. מיקום:  לצורך הפעלת השימוש במערכת נעשה שימוש במיקום הגיאוגרפי של מכשירך, מידע זה מסופק לחברה ישירות מהמשתמש, ממכשירו באופן אוטומטי (על-ידי קואורדינאטות הנשלחות מהטלפון הסלולארי, שירותי מיקום GPS, השימוש בכתובת IP ועוד) ואף מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו ומובהר כי החברה עושה שימוש במידע זה לצורך מתן השירות והשימוש במערכת, הכולל נתונים שאינם אנונימיים, והינו נותן בזה את הסכמתו כי החברה תעשה בהם שימוש בין אם בעצמה או בשיתוף עם צדדים שלישיים.
   6. דיוור ישיר:  בעת ההרשמה ומסירת הפרטים האישיים (לרבות הרפואיים) לחברה, נותן המשתמש את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "דיוור ישיר") ובהתאם להוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982), ולשימוש בפרטיו לשם כך. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע המצוי ברשותה לצורך דיוור ישיר ו/או להעביר פרטים אודות המשתמש לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר על-ידו. במידה ותהיה מעוניין להסיר עצמך מרשימת הדיוור לאחר הרישום, תוכל לעשות זאת בקלות בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור הישיר ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה לחברה ובמקרה זה תסיר החברה את פרטיך מרשימת נמעני הדיוור הישיר המשמשת לצורך דיוור ישיר. אין בהסרת עצמך מרשימת הדיוור הישיר כדי לשלול קבלת מסרים אחרים, כגון מסרי שירות ו/או דברי פרסומת. אם הנך מעוניין בהסרת פרטיך מרשימת לקוחות החברה או להימנע מדיוור ישיר או מקבלת פניות מאת החברה באופן מוחלט, תוכל לעשות זאת על דרך מחיקת פרטיך כמשתמש בכלל.
  2. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום ואיסוף נתונים עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש במערכת. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצוע הרישום הינו אישי ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש.

3. כיצד המידע נאסף?

  1. החברה אוספת מידע ביחס למשתמש, אשר יימסר ביוזמת המשתמש ו/או ייאסף במהלך השימוש שיעשה במערכת, זאת בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות זו וכן על פי הוראות כל דין. המידע נאסף ומסופק לחברה כדלקמן:
   1. מידע המסופק ישירות על-ידי המשתמש ומרצונו.
   2. מידע המועבר לחברה על-ידי צדדים שלישיים. בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש ברכיבים טכנולוגיים מטעם צדדים שלישיים המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים.
   3. מידע המשודר באופן אוטומטי ממכשירו של המשתמש.
   4. שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי "Cookies" ("עוגיות") וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons, Pixels ועוד). קובץ Cookie הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים, הנשלח אל המכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר מסוים. כאשר תבקר שוב באתר, קובץ ה - Cookie יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן שלך. העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה בכדי לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, באתר ובשירותי החברה, לאימות פרטים, ובכדי להתאים את השירותים להעדפותייך האישיות. עומדת בפנייך האפשרות לחסום ו/או למחוק Cookies בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות במכשירך ו/או בדפדפנים בהם אתה עושה שימוש. ידוע לך כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש לך במערכת תהא מוגבלת במידה ותחסום ו/או תמחק את ה- Cookies. למידע נוסף ראה: www.allaboutcookies.org.
   5. צדדים שלישיים (לדוגמה, Google Analytics) עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות (כגון: SDK) מידע זה אינו כולל פרטים אישיים, למעט מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב - Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google ולקבל מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בקובצי Cookie ובנתונים כאשר אתה משתמש באתר או באפליקציה. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
   6. החברה משתמשת ברכיבי SDK של צדדים שלישיים לשם עיבוד מידע, שיפור והתאמת השירותים. בין היתר, החברה משתמש ברכיבי ה – SDK של הצדדים השלישיים אשר יפורטו להלן, ואשר מידע נוסף על האופן שבו נתונים נאספים באמצעות רכיבי ה- SDK של צדדים שלישיים אלו, תוכל למצוא במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש מטעמם, המהווים חלק ממדיניות פרטיות זו, כגון: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy

4. השימוש במידע

  1. איזיביזי תהיה רשאית להכניס את שמך לאתר איזיביזי לתוך “אינדקס. לחברה ולבעלי המערכת מאגרי מידע רשומים בו ישמר ויאובטח המידע אשר נאסף ואשר מפורט לעיל. החברה עושה שימוש במידע למטרות הבאות:
   • כדי לאפשר לך להשתמש במערכת ובשירותים המוצעים על-ידי החברה, לרבות אלו אשר התבקשו על ידך;
   • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
   • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים במערכת ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך, יכול שייאסף כמידע מלא ו/או מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
   • כדי לאפשר להתאים את השירותים במערכת להעדפותיך;
   • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותי ותכני המערכת בקשר לחברה. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת;
   • ליצירת קשר אתך כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך, לרבות עדכון, אישור או יידוע שלך בנושאים הקשורים לקביעת התור ו/או שירותים נוספים, לרבות השירותים אשר התבקשו על-ידך;
   • לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע, אם על ידי החברה ואם על ידי מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים;
   • לצורך שיפור, פיתוח והתאמת השירותים;
   • לצורך מסירת מידע לצדדים שלישיים, כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות זו;
   • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

5. מסירת מידע לצדדים שלישים

  1. אין החברה חולקת מידע אישי או מזהה שנאסף ממך עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:
   1. על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו.
   2. שיתוף עם צדדים שלישיים אשר מספקים עבורנו שירותים שלהלן: ספקי סמס ו/או מיילים, חברת הסליקה, חברה לשירותי טקסט לתמונה (אנחנו מחפשים תמונה לפי שם), Mixpanel ו-Google analytics.
   3. שיתוף עם צדדים שלישיים אשר מספקים עבורנו שירותים שלהלן: ספקי סמס ו/או מיילים, חברת הסליקה, חברה לשירותי טקסט לתמונה (אנחנו מחפשים תמונה לפי שם), Mixpanel ו-Google analytics.
   4. שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כגון צו בית המשפט, גופים רגולטוריים שונים ועוד).
   5. בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה.
   6. במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי החברה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
   7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.
  2. ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי המידע האישי שתמסור עשוי לעבור לנותני השירות השונים בהתאם לשירותים אליהם תבקש להצטרף, לצורך מתן השירות, התנהלות שוטפת, והתחשבנות חודשית עבור השירותים השונים, לרבות לבעלי המערכת.
  3. החברה לא תפגע בפרטיותו של המשתמש ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין. למען הסר ספק, גם בהיעדר שימוש במערכת המצריך מסירת מידע לצדדים שלישיים, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי ו/או אשר אינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש ו/או לפגוע בפרטיות המשתמש.
  4. לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי. יודגש כי החברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי צדדים שלישיים בכל הקשור למידע אשר יימסר להם על-ידי החברה בהתאם להרשמתך לשירותים השונים ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

6. זכויות המשתמש

  1. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. לכן, אם עיינת במידע שנוגע לך ומצאת כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, או שאינך מעוניין שפרטיך יכללו במאגר, אתה רשאי לפנות לחברה ולבקש מאתנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו.
  2. אולם, שים לב כי המידע דרוש לשם רישום באתר ובמערכת ומחיקתו עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהחברה ו/או להשתמש במערכת. מידע הדרוש לחברה, לרבות תיעוד פעולות שביצעת במערכת – יוסיף להישמר על ידי החברה על פי דין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות זו, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
  3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע (אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנוכל לענות לפנייתך). החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בדיוור ישיר כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם שירותי החברה או לצורך המשך אספקת שירותי החברה בעתיד- יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר. מוסכם ומובהר כי ככל שלא תבקש מהחברה למחוק את המידע הנאסף, אנו נשמור את המידע הנאסף. כמו כן, כמפורט במדינות פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן חלק משירותי החברה, החברה מאפשרת לצדדים שלישיים גישה למידע אודות המנוי ו/או המשתמש, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה ותבקש מאתנו למחוק את המידע לגביך, לא נוכל למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשמת ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים.
  4. החברה שומרת את הזכות לדחות בקשות שכבר הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים, בקשות שדורשות מאמץ טכני חריג (לדוגמה, פיתוח מערכת חדשה או שינוי יסודי בשיטות העבודה הקיימות), בקשות המסכנות את פרטיותם של אחרים או בקשות לא מעשיות בעליל (למשל, בקשות לגבי מידע הנמצא במערכות גיבוי).

7. הגבלת גיל

  1. החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילד מתחת לגיל 16 ללא הסכמה הורית ואף מידע רגיש מקטינים מתחת לגיל 18. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין או מידע מילד שטרם מלאו לו 16 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.

8. שמירת מידע ואבטחת מידע

  1. ידוע לך ואתה נותן בזאת הסכמתך לשמירת המידע ו/ או עיבודו בענן צד ג' (אחסון הדורש העברת מידע דרך רשת האינטרנט) אף מחוץ לגבולות מדינת ישראל. החברה פועלת בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המשתמש ו/או להשתמש בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט.
  2. אבטחת המידע נועדה להבטיח זיהוי המשתמש והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים. המידע המועבר לשרתי החברה בענן מוצפנים ומאובטחים. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. נוכח העובדה שהתקשורת עם המערכת נעשית באמצעות רשת האינטרנט ו/או רשת סלולרית, קיימת סכנה כי מידע שתעלה באופן פומבי יגיע לידי צדדים שלישיים. החברה אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשתות, למעט לצורך הגנה על המערכת, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.
  3. יחד עם זאת, החברה יכולה לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על השירותים שלה וכן כדי לוודא את קיומה של מדיניות הפרטיות זו. האמצעים יכולים לכלול סינון ובדיקה ואתה מסכים שתנקוט באמצעים אלו.
  4. האתר שומר את המידע במאגר ממוחשב, בין השאר במידע העלול לזהות אותך באופן אישי. האתר נוקט בכל הסטנדרטים הנהוגים בתעשייה להבטחת סודיות המידע, לרבות שימוש ב- "firewall" בשרתים ובדיקות Penetration המבוצעות באופן יזום מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע לצרכיו, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים וכדומה.
  5. החברה אינה מתחייבת שהשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. במקרה וייחשף חלק או כל המידע, בדרך זו או אחרת, החברה תיידע אותך בדבר חשיפת המידע ומה היקף חשיפת המידע, על פי מה שיהיה ידוע לחברה.

9. הגבלת אחריות

  1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה ע"י צד ג' שאינו מטעם החברה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור, החברה ובעלי המערכת, וכל מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו למשתמש על ידי השימוש במערכת, לרבות בנסיבות מעבר לשליטתם.
  3. החברה מחויבת לפרטיותך, אך עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי:
   1. מצבים בהם החברה תהיה חייבת למסור מידע, בין אם שמור על השרתים של האתר ובין בכל מקום אחר, לכל אחת מרשויות המדינה ואף לצדדים שלישיים אחרים שיידרש לכך ע"פ כל דין או בהוראת בית משפט;
   2. להגן על הזכויות או הקניין של החברה או של מי מטעמה;
   3. לאכוף את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש;
   4. לפעול כדי להגן על האינטרסים של שאר המשתמשים באתר בין אם הם רשומים ברשימת הקשר ובין אם לאו או של אחרים;
   5. במקרי חירום מתאימים, להגנתך.
  4. כאמור תידרש בחברה לחשוף מידע, בין השאר פרטים אישיים, מתוקף סעיף 5 למדיניות הפרטיות, לצדדים שלישיים, החברה תיידע אותך בדבר הדרישה לכך ותאפשר לך להתגונן בדרכים המקובלות למניעת חשיפת המידע. יחד עם זאת, במידה ותתקבל בהחלטה חלוטה כי על החברה לחשוף את המידע, החברה תחשוף את המידע שיידרש רק בהתאם לדרישת הצו ו/או כל אמצעי אחר ע"פ כל דין או בהוראת בית משפט.

10. שיפוי

  1. הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה, בעליה, יועציה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת מדיניות הפרטיות לשימוש באתר או עקב כל נזק שייגרם או שעלול להיגרם לאתר.

11. שונות

  1. יצירת קשר  אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו או שברצונך לממש זכויות כלשהן כפי שמתואר לעיל, צור קשר עם צוות הגנת הפרטיות בכתובת הדוא”ל info@easybizy.net או בדואר בכתובת מנחם בגין 48 תל אביב, בית אמות, מתחם Rooms. איזיביזי תנסה לפתור כל תלונה בנוגע לשימוש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.
  2. אחריות הורים/אפוטרופסיים  החברה מעוניינת ליידע הורים או אפוטרופוסים של ילדים כי המערכת נועדה לפנות לקהל הרחב. בהתאם, באחריותכם לקבוע האם המערכת ו/או כל חלק הימנה מתאים ו/או ראוי לשימוש ילדכם.
  3. סמכות שיפוט וברירת דין  סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.
  4. עדכון ושינוי מדיניות הפרטיות  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תמורת וממשקי המערכת, לרבות התכנים המופיעים בה, והשירותים המוצעים בה, וכן את מדיניות הפרטיות בהתאם תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך על-פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. השינויים אשר יבוצעו, במידה ויבוצעו, ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר החברה ובאפליקציה. לפיכך, החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. המשך שימושך במערכת לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים הללו ולמדיניות הפרטיות המעודכנת. ככל שלא תסכים לשינויים האמורים לעיל, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש במערכת או פנה אלינו לסיוע. יש לציין כי, במידה ונבצע שינויים אשר על-פי שיקול דעתנו ישפיעו באופן מהותי על זכויותייך, החברה תנקוט באמצעים סבירים להציג התראה בולטת לעניין זה באתר החברה או באפליקציה ואף באמצעות התראת דוא"ל.

מדיניות הפרטיות עודכנה במאי 2020